All Donors

Sally Shalom $200.00
Go viv shalom!
Hank Shalom $100
good luck viv!!! 🏃‍♀️
Joyce Shalom $101
Good luck viv ! 🤍
Grandma Viv $300
Elliot Shalom $300
Sari Jemal $100
Anonymous Sponsor $180
Anonymous Sponsor $100
Anonymous Sponsor $200
Joyce JEMAL $300.00
go Vivienne Shalom! Love grandma J